วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรื่อง การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

คณิตศาสตร์ (พค 31001)

เรื่อง การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
สาระสำคัญ
การประกอบอาชีพในสังคมและในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้น มีหลากหลายสาขาอาชีพทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ อาชีพในวงการดังกล่าวล้วนมีการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเกือบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาประยุกต์ใช้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพในสังคมและกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับงานอาชีพได้
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

          เรื่องที่ 2 การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคมและ ประชาคมอาเซียน

 เรื่องที่ ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
1.1 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ อาชีพ การทำนา ทำไร่ การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ เรื่องที่ ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

1.1 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ อาชีพ การทำนา ทำไร่ การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ

(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
1. การสำรวจของตลาดที่จะปลูกพืชเกษตรกรรม
2. การเตรียมพื้นที่ดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับความกว้าง ความยาวของพื้นที่ว่า ผู้ประกอบการใช้พื้นที่กี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา ในการทำแปลง ขุดร่อง
เพื่อใช้เป็นพื้นที่นา 1 ส่วน พื้นที่ปลูกผัก 1 ส่วน บ่อน้ำ 1 ส่วน การเลี้ยงสัตว์ 1 ส่วน พื้นที่อยู่อาศัย 1ส่วน เป็นต้น
3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ผัก และพืชพันธุ์อื่น ๆ
4. การเตรียมปุ๋ยว่าใช้ขนาดกี่กิโลกรัมต่อไร่
5. การรดน้ำ พรวนดิน ซึ่งต้องกำหนดว่า รดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในปริมาณมากน้อย เท่าไร
6. การฉีดยาฆ่าแมลงโดยใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ เช่น สะเดา และ สมุนไพรอื่น ๆ เป็นต้น ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เพื่อผสมยากำจัด
ศัตรูพืชกับน้ำก่อนฉีดพ่น
7. การเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งต้องใช้ทักษะการคำนวณระยะเวลาตั้งแต่การปลูก จนถึงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- การตรวจสอบความชื้นของวัสดุและสถานที่เก็บผลผลิต
- การคำนวณพื้นที่ในการเก็บรักษาผลผลิต
8. การจำหน่ายผลผลิต ซึ่งต้องใช้ทักษะการจัดทำบัญชีรับ  จ่าย การจดบันทึกจำนวนผลผลิตที่ได้
9. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
1. เครื่องคิดเลข
2. สมุดบันทึกรายรับ รายจ่ายหรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
3. สมุดจดบันทึกระยะเวลาการเจริญเติบโตตั้งแต่การปลูกจนถึง การเก็บเกี่ยวผลผลิต
(3) ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
1. การวัดความยาว การหาพื้นที่
2. อัตราส่วนในการผสมปุ๋ยต่อความกว้างความยาวของพื้นที่ดิน
3. การชั่งผลผลิตที่ได้
4. การกำหนดราคาขายต่อกิโลกรัม
5. การบวก ลบ คูณ หาร เรื่อง ค่าจ้างแรงงานและอื่น ๆ
6. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
7. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.2 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมห้องเย็น ถ้วยชามอุปกรณ์เซรามิค ผ้าขนหนู กระดาษและสิ่งพิมพ์ สแตนเลส เหล็ก พลาสติก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์

1. การคำนวณเงินรายได้ประจำวัน

2. การคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลา
3. การคำนวณเงินกู้และดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยทบต้น
4. การทำบัญชีรายรับ  รายจ่ายประจำวัน
          5. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ

6. การสำรวจและวิจัยการตลาด

7. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เครื่องจักรอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
4. เครื่องบรรจุภัณฑ์ลงกล่องหรือแพ็คเป็นพลาสติกห่อหุ้ม
(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
1. การคำนวณเงินรายได้ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนโดยหักวันลาหยุด
2. การคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงต่อค่าจ้างรายชั่วโมง
3. การคำนวณเงินกู้และดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยคงที่, ดอกเบี้ยทบต้น)
4. การทำบัญชีรับ  จ่ายประจำวัน
5. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.3 กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการขายปลีกและขายส่ง ธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อาชีพการทำบัญชี การตลาด เป็นต้น


(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์
1. การจัดเตรียมสถานที่ การคำนวณการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ หรือวัสดุอุปกรณ์ใน การขาย
2. การจัดซื้อวัตถุดิบในการค้าขายปลีกหรือขายส่ง
3. การจำหน่ายสินค้า การคำนวณราคาสินค้าต่อหน่วย การทอนเงิน
4. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ)
5. การจัดทำบัญชีรับ  จ่ายประจำวัน
6. การฝากเงิน การถอนเงิน การออมเงิน
7. การประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจค้าขายหรือพาณิชยกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะใน การคำนวณขนาดของป้ายโฆษณา ขนาดตัวอักษร ขนาดและจำนวนแผ่นพับ หรือใบปลิวโฆษณา
8. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องเก็บเงิน  ทอนเงิน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. เครื่องไมโครเวฟ
5. เครื่องปั่นน้ำผลไม้
(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
1. การคำนวณขนาดของพื้นที่ใช้สอยเพื่อจัดวาง โต๊ะ เก้าอี้หรือวัสดุ อุปกรณ์ในการขาย
2. การคำนวณปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละวัน
3. การคำนวณในการจัดซื้อพัสดุ
4. การจัดทำบัญชีรับ  จ่ายประจำวัน
5. การคำนวณขนาดของป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ แผ่นปลิวโฆษณา
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.4 กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย สำนักงานและสวนหย่อม การจัดดอกไม้และแจกันประดับ ธุรกิจการทำพวงหรีด การจัดกระเช้าของขวัญ เป็นต้น(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์

1. การจัดเตรียมขนาด ปริมาตร รูปทรงของพื้นที่หรือชิ้นงานในการจัดทำธุรกิจ ซึ่งต้องใช้การวัดความกว้าง ความยาว ความสูงของพื้นที่หรือชิ้นงาน การออกแบบรูปทรงโดยใช้รูปเรขาคณิตสามมิติ

2. การคำนวณปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือการจัดตกแต่งสวนหย่อม
3. การคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้า
4. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ)
5. การจัดทำบัญชีรับ  จ่าย ประจำวัน
6. การประชาสัมพันธ์ในอาชีพธุรกิจทุกประเภท ซึ่งต้องใช้ทักษะในการคำนวณ เป็นพื้นฐานในการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ แผ่นปลิว
7. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบสินค้า
(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
1. การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของพื้นที่หรือออกแบบรูปทรงที่ใช้ใน การทำงานอาชีพ
2. การคำนวณปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ชิ้นงาน
3. การคำนวณต้นทุนและกำไร เพื่อกำหนดราคาขายสินค้า
4. การจัดทำบัญชีพัสดุ (การจัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุ)
5. การจัดทำบัญชีรับ  จ่ายประจำวัน
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.5 กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและการบริการ ได้แก่ อาชีพกลุ่มงานบริการและการท่องเที่ยว งานบริการรักษาความปลอดภัย บริการดูแลทารกและเด็ก บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการสันทนาการและการกีฬา เป็นต้น(1) ลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์
1. การสำรวจพื้นที่ในการให้บริการ การคำนวณระยะทางในการให้บริการ
2. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ
3. การรับสมัครและกำหนดเงินเดือนตามตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการ
4. การจัดทำตารางเวลา การอยู่เวร - ยามของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
5. การจัดทำกำหนดการท่องเที่ยวและการให้บริการ รวมทั้งกำหนดราคาขาย บริการในแต่ละพื้นที่
6. การคำนวณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ให้บริการ
7. การจัดทำบัญชีพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ
8. การจัดทำบัญชีรับ  จ่ายประจำวัน
9. การจัดทำแผ่นป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
10. การจัดทำสรุปรายงานและการนำเสนอข้อมูล
11. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(2) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. เครื่องออกกำลังกาย
4. อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร น้ำดื่ม นมแก่ทารกเด็กและผู้สูงอายุ
5. ยานพาหนะในการให้บริการ
6. แผนที่ของสถานที่หรือจุดที่ให้บริการ
(3) ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้
1. การคำนวณพื้นที่และการวัดระยะทาง
2. การคำนวณปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเพื่อให้บริการ
3. การคำนวณเงินเดือนและกำหนดตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่
4. การจัดทำตารางการปฏิบัติงาน
5. การคำนวณการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ต่อระยะทางที่ให้บริการ
6. การจัดทำบัญชีเบื้องต้น
7. การใช้สถิติในการจัดทำสรุปรายงานหรือนำเสนอข้อมูล
8. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เรื่องที่ การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคมและประชาคมอาเซียน
ในการนำความรู้คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพทั้ง 5 กลุ่มงานอาชีพทั้งกลุ่มงานอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มงานอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มงานอาชีพพาณิชยกรรม กลุ่มงานอาชีพความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มงานอาชีพด้านบริหารจัดการและบริการที่ต้องนำทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ทุกกลุ่มอาชีพ เช่น การจัดทำบัญชีรายรับ  รายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน การคำนวณเงินค่าจ้าง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพอาจจะใช้ทักษะความรู้คณิตศาสตร์ต่างกันออกไป ดังนั้น ในบทนี้จะนำเสนอตัวอย่างที่เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กันมากเท่านั้น
2.1 ทักษะการจัดทำบัญชีรับ จ่ายประจำวัน
ตัวอย่างที่ การจัดทำบัญชีรายรับ  รายจ่ายประจำวันของเกษตรกรปลูกผัก
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 จ่ายค่าเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย 2,000 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟ 480 บาท
จ่ายค่าอาหาร 200 บาท ได้รับเงินจากการขายผัก 1,500 บาท
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 จ่ายค่าอาหาร 280 บาท จ่ายค่าโทรศัพท์ 590 บาท จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ 1,100 บาท ได้รับเงินจากการขายผัก 3,600 บาท
วันที่ 15 ตุลาคม 2554 จ่ายค่าหนังสือ 300 บาท จ่ายค่าอาหาร 500 บาท จ่ายค่าน้ำดื่ม 250บาท
จ่ายค่าเสื้อผ้า 1,800 บาท ได้รับเงินจากการขายผัก 2,200 บาท
วันที่ 16 ตุลาคม 2554 จ่ายค่าอาหาร 300 บาท จ่ายค่าบัตรชมภาพยนตร์ 400 บาท จ่ายค่าถุงพลาสติก 480 บาท ได้รับเงินจากการขายผัก 3,000 บาท
2.2 ทักษะการคำนวณเงินค่าจ้าง
ตัวอย่างที่ 2 พเยาว์เป็นพนักงานทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดเวลาทำงานวันจันทร์
ถึงวันเสาร์ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ 320 บาท พเยาว์มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยไม่ต้องทำงาน ในเดือนตุลาคม พเยาว์มาทำงานทุกวันในวันทำงานตามเวลาทำงานปกติ และวันที่ 1 ตุลาคมตรงกับวันจันทร์ในเดือนนี้มีวันหยุดตามประเพณี 1 วัน คือ วันที่ 23 ตุลาคม อยากทราบว่าในเดือนนี้พเยาว์ได้รับค่าจ้างเท่าไร

แบบฝึกหัดที่ 1
1. ศุภางค์เป็นพนักงานของโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดเวลาทำงานตามปกติวันละ 8ชั่วโมง ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท จงหาว่า ศุภางค์มีรายได้วันละเท่าไร และศุภางค์มีรายได้ ชั่วโมงละเท่าไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. สุภาพเป็นพนักงานของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดเวลาทำงานวันจันทร์ถึง วันศุกร์ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ 370 บาท สุภาพมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีและ วันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยไม่ต้องทำงานในเดือนธันวาคม สุภาพมาทำงานทุกวันในวันทำงานตาม เวลาทำงานปกติและวันที่ 1 ธันวาคม ตรงกับวันอาทิตย์ในเดือนนี้มีวันหยุดตามประเพณี 3 วัน คือ วันที่ 5, 10 และ 31 จงหาว่าในเดือนธันวาคมนี้ สุภาพได้รับค่าจ้างเท่าไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

เรื่อง

ทดสอบ